RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chatka Zagajdzie z siedzibą w Zagajdziu, Zagajdzie 17A
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 508 262 049 lub adresem e-mail: kontakt@chatkazagajdzie.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Chatka Zagajdzie będzie przetwarzał następujące dane osobowe: Imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, informacje o diecie, informacje o ograniczeniach pokarmowych, a także potencjalnie imiona i nazwiska dzieci, ich wiek i ograniczenia pokarmowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania do przeprowadzenia usługi w postaci wyjazdu bądź warsztatu.
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.